Regulamin

Regulamin Teleporadni internetowej ReceptauLekarza.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący (Pacjent) – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://receptaulekarza.pl/regulamin/,
 4. Teleporadnia – serwis internetowy działający pod adresem https://receptaulekarza.pl/,
 5. Usługodawca – Indywidualna praktyka lekarska Dawid Andruch, 40-596 Katowice, NIP: 6891219825, Regon: 369535241.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Teleporadni, Usługodawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Teleporadni, Kupujący może dokonać zakupu produktów wirtualnych uwidocznionych na stronach Teleporadni, będących konsultacjami lekarskimi prowadzonymi w sposób zdalny.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Teleporadni, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania z Teleporadni, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Teleporadni, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Teleporadni anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Teleporadni dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Teleporadni.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Teleporadni są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Do usług lekarskich takich jak konsultacje zdalne i e-recepty nie jest doliczany podatek VAT.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Teleporadni, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Usługodawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Teleporadni, prowadzącego do zawarcia z Usługodawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Teleporadni.
 3. Teleporadnia nie udostępnia opcji zakładania konta dla użytkownika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Teleporadni, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Teleporadni. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Teleporadni.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Teleporadni, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail . W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Teleporadni. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów cyfrowych, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Ponieważ przedmiotem sprzedaży są produkty cyfrowe i usługi nie następuje wybór metod dostawy. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Usługodawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Usługodawcą umowy sprzedaży,
 4. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Teleporadni z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Teleporadnia skontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Ze względu na to, że produkty i usługi oferowane przez Teleporadnię są wirtualne, nie ma możliwości wyboru metody dostawy. Dostawa odbywa się w sposób cyfrowy za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub poprzez kontakt telefoniczny i jest bezpłatna, chyba że Usługodawca na stronie Teleporadni wskaże inaczej.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Teleporadni oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24 oraz PayU, który to operator obsługuje także płatności kartami płatniczymi.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Sposób realizacji zamówienia, będący konsultacją medyczną zdalną, jest ustalany każdorazowo przez Usługodawcę na podstawie informacji podanych przez Pacjenta (wywiad medyczny).
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą zakończenia konsultacji medycznej lub udostępnienia Pacjentowi kodu e-recepty w wiadomości e-mail, SMS lub podczas rozmowy telefonicznej.
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie/usłudze. W razie dużej liczby Pacjentów realizacja konsultacji może się opóźnić. Lekarz zastrzega sobie termin 24 godzin na wykonanie usługi.
 4. Jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia do konsultacji nie dojdzie z winy Pacjenta, lekarz ma prawo odmówić dalszego konsultowania danego zgłoszenia medycznego w ramach tejże porady.
 5. Pacjenci bez Internetowego Konta Pacjenta, którzy wnioskują o leki narkotyczne, będą podlegać obowiązkowej weryfikacji tożsamości przez lekarza odbywającego konsultację.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Zwroty będą realizowane, jeśli konsultacja nie zostanie zrealizowana z winy lekarza do 24 h od złożenia zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do:
  1. konsultacji lekarskich zdalnych, które się odbyły,
  2. konsultacji lekarskich zdalnych, które się rozpoczęły,
  3. wystawionych e-recept.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu usługę wolną od wad.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę usługi, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Usługodawcą pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem numeru telefonu widocznego na stronie Teleporadni.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Usługodawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu do obsługi płatności online.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Usługodawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Usługodawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Usługodawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Usługodawcą lub zawrzeć umowę.
 7. Teleporadnia wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://receptaulekarza.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Teleporadni mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Teleporadni bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Teleporadni będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2020r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wersje archiwalne regulaminu

Zmiany wprowadzone 21-04-2022

 • Par. 5 pkt. 3: dopisanie dodatkowego operatora płatności elektronicznych: PayU
 • Par. 6 pkt. 3: dopisanie informacji o 24 godzinnym terminie realizacji usługi. („Lekarz zastrzega sobie termin 24 godzin na wykonanie usługi.”)

Zmiany wprowadzone 5-09-2022

 • par.7 art.1 „w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.” ulega zmianie na „w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”.

Zmiany wprowadzone 22-12-2022

 • par.6: utworzenie nowego punktu – pkt.4. „Jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia do konsultacji nie dojdzie z winy pacjenta, lekarz ma prawo odmówić dalszego konsultowania danego zgłoszenia medycznego w ramach tejże porady.”